Herladen met Ajax

Wijzigingen opgeslagen - Annuleren - Sluiten

Pijl omhoog

Algemene gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van de Localimus website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Voordat u lid wordt van Localimus, moet u alle voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden lezen en accepteren. Als u onze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, mag u de website of diensten niet gebruiken en moet u Localimus verlaten.
Bovendien worden de algemene voorwaarden beschouwd als aanvulling op alle andere overeenkomsten met de gebruiker.

BepalingenBeschrijving van de website


De Localimus-website is een een virtuele marktplaats voor het bestellen van voedingsmiddelen. Hij werd ontwikkeld om de uitwisseling te bevorderen van informatie en producten tussen consumenten, lokale producenten en handelaars gespecialiseerd in voedsel (bakkerijen, sandwichbars, snacks, kruidenierszaken, vishandelaars, kaaswinkels, ijsventers)...).

De website is enkel een online ondersteuning en heeft alleen tot doel om bedrijven en hun werknemers in contact te brengen met handelszaken in de voedingssector/horeca. Localimus komt op geen enkel moment tussenbeide in de transactie tussen de koper en de verkoper. Localimus kan dus niet worden beschouwd als onderdeel van het contract van de reservatie tussen koper en verkoper.Registratievoorwaarden


De registratie als klant is volledig gratis voor de gebruiker van de website. De website bestaat uit een openbare ruimte en een privéruimte voor leden. De openbare ruimte biedt toegang tot aanbiedingen tot reservatie van producten voor de gebruikers van de website. De persoonlijke ruimte is het gedeelte van de site die enkel toegankelijk is na verificatie. Deze verleent toegang tot de wijziging van persoonlijke gegevens, de publicatie van aanbiedingen, het reserveren van bestellingen, het toevoegen van opmerkingen en het beheer van de bestellingen.Statuut van de geregistreerde gebruiker


De ledenstatus geeft toegang, met een wachtwoord, tot het privégedeelte van de site. Dit privégedeelte is gekoppeld aan een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u op de website kan worden geïdentificeerd. Het lid verbindt zich ertoe het gekozen wachtwoord voor het gebruik van zijn privéruimte vertrouwelijk te houden. De privéruimte en het wachtwoord zijn persoonlijk en kunnen niet worden gedeeld, gecommuniceerd of overgedragen aan een andere persoon of rechtspersoon. Het lid is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar wachtwoord en lidmaatschapsaccount. Hij of zij stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle gevolgen of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van zijn of haar wachtwoord en ledenaccount door een derde partij. Het lid erkent ook en gaat ermee akkoord dat de website het gebruik van zijn lidmaatschapsaccount of wachtwoord kan beschouwen als bewijs van het gebruik van de website door dit lid. Elk gebruik van de dienst die gebruik maakt van deze elementen die specifiek zijn voor het lid, wordt dus geacht te zijn gemaakt door het lid.

Elke wijziging in de informatie die bij de registratie door een lid wordt verstrekt, moet binnen 8 dagen na het optreden ervan aan Localimus worden gemeld.

In het bijzonder houdt de registratie de verplichting in om een e-mailadres op te geven dat zal worden gebruikt als communicatiemiddel tussen het lid en de site en dat zal dienen als de unieke identificatiecode van de ledenaccount. Elke e-mail die door de site naar een lid wordt gestuurd, wordt geacht te zijn ontvangen door het lid, dat dus geacht wordt deze volledig te hebben gelezen. Om de geolocalisatietool op de site zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, heeft Localimus bovendien een fysiek adres nodig bij de registratie voor de privé-ruimte en bij het online plaatsen van aanbiedingen door de bijdrager, wat het lid accepteert.

Localimus behoudt zich het recht voor om de account van een lid eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen om een van de volgende redenen :


Tarieven en betalingen


De toegang, de registratie en het gebruik van de site als koper zijn gratis. Voor de toegang tot en de registratie van de site als bijdrager geldt een ander contract. (Neem contact met ons op). Deze voorwaarden worden beschouwd als een aanvulling op alle andere overeenkomsten die met de bijdrager werden afgesloten. Localimus kan te allen tijde haar tarief- en betalingsbeleid wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht zodra ze online worden gezet en zijn van toepassing op alle transacties na deze online publicatie. In geval van een tijdelijke wijziging wordt de duur van de wijziging duidelijk aangegeven op de website.Verantwoordelijkheden van Localimus


a. De rol van Localimus

Localimus is geen verkoopbedrijf. Localimus host namelijk alleen de inhoud van aanbiedingen of informatie die door de medewerkers online zijn gezet (teksten, afbeeldingen, prijzen, producten, etc.). De website is dus slechts een elektronisch platform dat ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers, met als doel bijdragers en kopers met elkaar in contact te brengen. Localimus heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de vermelde producten, de waarheidsgetrouwheid of juistheid van de online geplaatste informatie, het vermogen van de eigenaars om deze producten te verkopen of het vermogen van de kopers om deze producten te kopen of te betalen. Localimus kan niet garanderen dat de koper de transactie daadwerkelijk zal voltooien.

b. Betrouwbaarheid van transacties en de voorzichtigheid van de leden

Localimus kan de identiteit niet bevestigen van elk lid.

c. Afwijzing van aansprakelijkheid

Aangezien Localimus niet betrokken is bij transacties tussen kopers en verkopers, ontslaan de leden de auteurs van Localimus van elke aansprakelijkheid in geval van geschil tussen verschillende leden, van vordering of enige schade huidige of toekomstige, vermoed of niet, vastgesteld of niet, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van de Localimus diensten.

d. Beperkingen van de verantwoordelijkheden

De website biedt informatie, aanbevelingen en commentaar die onjuist, verouderd, onvolledig, beledigend, schadelijk of misleidend kunnen zijn: Localimus weigert dan ook elke verantwoordelijkheid voor de inhoud waarvan het de juistheid, de echtheid of de volledigheid niet kan controleren. De verantwoordelijkheid van de website is op geen enkele manier inzetbaar tegenover de echte of vermeende productkwaliteiten van zijn leden.

Als u de website gebruikt, stemt u ermee in dat Localimus niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheden van de gebruikers en leden en aanvaardt u de bedoelde risico's in deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u dit artikel.

Localimus geeft geen garantie met betrekking tot de werking of de hardware en software die wordt gebruikt op de gehoste websites, servers of enige internettoegang en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade, verwacht of niet, daadwerkelijk of niet, die het gevolg is van het gebruik van de site. Localimus of haar directeuren, bestuurders, werknemers, eigenaren, agenten en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor directe, incidentele, indirecte, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, zelfs als deze partijen op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Localimus keurt de transacties die op de site worden uitgevoerd niet goed of valideert ze niet en de leden en gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de wettigheid van hun handelingen.

Localimus geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website, de verkoopaanbiedingen, hun presentatie of inhoud, met inbegrip van de garantie van verkoopbaarheid, niet-schending van het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten, vrijheid van alle diensten, werken of andere inhoudelijke materialen, tegen computervirussen -en wormen, Trojaanse paarden of enige andere code met vijandige, verstorende of destructieve kenmerken.
Onverminderd de bepalingen in de vorige paragraaf kan Localimus niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of wijziging van gegevens, verlies van winst, omzet, tijd, gelegenheid of enige andere indirecte schade, ongeacht of dit verlies of deze schade het gevolg is van nalatigheid of enige andere oorzaak.

In elk geval en ongeacht de omstandigheden is de aansprakelijkheid van Localimus en haar leveranciers, tegenover elke bijdrager of gebruiker of andere derde partij, beperkt tot het totale bedrag van de abonnementsgelden die u had kunnen betalen gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de genoemde aansprakelijkheidsactie.

Belastingen, taksen en reglementering


Met uitzondering van Localimus, dat niet betrokken is bij de verkoop van producten, zijn de gebruikers, leden, bijdragers en kopers als enige aansprakelijk voor alle belastingen en heffingen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten en onze site. Localimus wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor belastingen op transacties die op of via haar site worden verricht.

Of u nu een rechtspersoon (bedrijf) of een natuurlijke persoon (particulier) bent, of dat u een bijdrager of een koper bent: de btw kan van toepassing zijn op uw transacties, afhankelijk van de frequentie ervan. Er kunnen ook andere belastingen, zoals bedrijfsbelasting of sociale lasten, van toepassing zijn. De leden van de website erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat de BTW en deze andere belastingen en heffingen van toepassing kunnen zijn op hun situatie in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het lid verbindt zich ertoe om nuttige informatie te verkrijgen van een derde over de fiscale aspecten van de betrokken transacties, teneinde te voldoen aan de wetgeving. De deelnemers verbinden zich er ook toe de specifieke wetgeving voor de productie van de door hen verkochte producten na te leven, met name de wetgeving inzake milieubescherming, arbeidsrecht en de veiligheid van de voedselketen.Verplichtingen van leveranciers/handelaars


a. Kwaliteit van de producten

De deelnemers verbinden zich ertoe alleen verse, gezonde en voor consumptie geschikte producten te verkopen.

b. Offerte

De deelnemers verbinden zich ertoe om in hun beschrijving van het productaanbod zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Bijdragers zijn verplicht om het soort producten en de verkoopprijs te beschrijven. Zij kunnen hun aanbod aanvullen met alle andere relevante informatie over de kwaliteit, de verpakking en het gebruik ervan.

c. Prijs van de producten

De prijs die betaald wordt door de koper zal de prijs zijn die wordt weergegeven op de bestelling. Als de leverancier zijn prijs verandert, kunnen deze wijzigingen op geen enkele lopende bestelling toegepast worden.

d. Betaling van de producten

De betaling van de producten geschiedt op het moment van de ontvangst van de bestelling. De transactie omvat daarom alleen de koper en de verkoper. Localimus is daarom op geen enkele manier betrokken bij deze transactie. Deze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper en de verkoper.Verplichtingen van de kopers


Kopers hebben de verplichting om de bestelling te ontvangen op de datum en het tijdstip en in de volgorde waarin een bestelling is verzonden naar de verkoper. Tenzij u de schriftelijke bevestiging per mail ontvangt van de verkoper betreffende een wijziging van de levering met de datum, tijd, aantal of annulatie van de bestelling. Zoniet is hij verplicht om de bestelling te accepteren en te betalen. In de afwezigheid van de koper bij de receptie en bij gebrek aan enige schriftelijke bevestiging van de verkoper op sommige veranderingen dan ook, heeft de koper de verplichting tot het nakomen van de order tegen de prijs vermeld op de genoemde opdracht. Een boete van 10% van de totale waarde van de gewraakte opdracht kan worden verzocht door de verkoper.Frauduleuze handelingen


Zonder andere rechtsmiddelen uit te sluiten, kan Localimus een ledenaccount opschorten of beëindigen als blijkt (na een veroordeling, transactie of onderzoek door de politie, een verzekeringsmaatschappij of een derde partij, met inbegrip van curatele) dat een lid t frauduleuze handelingen stelde met betrekking tot de site.Geolocatie en privacy


Het adres van de kopers zal nooit openbaar worden gemaakt en zal alleen door de koper zelf worden gepubliceerd tijdens de bestelprocedure van een product als hij het wil laten leveren.Gebruik van externe applicaties


Het gebruik van de Google Maps-applicatie is onderhevig aan de impliciete acceptatie van de Google Maps Terms of Service: (http://maps.google.fr/help/terms_maps.html) De informatie via Google Maps worden enkel gegeven ter informatie.Intellectuele eigendom


Localimus kan geen kennis nemen van de inhoud van alle aanbiedingen of commentaren die op de site worden gepubliceerd. Localimus verbindt zich er echter toe om zo snel mogelijk alle door het auteursrecht beschermde inhoud te verwijderen zodra de rechtmatige eigenaar Localimus daarvan op de hoogte stelt, evenals inhoud die niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden. Het merk Localimus is het exclusieve eigendom van het bedrijf dat het platform exploiteert. Alle Localimus grafieken, lay-outs, presentaties en logo’s zijn eigendom van de auteur. Elke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Localimus is verbodenGebruik van persoonlijke gegevens


Door gebruik te maken van de diensten van Localimus kan u ons of andere gebruikers informatie doorgeven over de diensten van Localimus, inclusief uw registratie, verkoopaanbiedingen, opmerkingen, berichten of enige andere informatie die u op de website plaatst. U bent als enige verantwoordelijk voor deze informatie, aangezien Localimus slechts als passieve tussenpersoon fungeert bij het online zetten ervan.

Om Localimus in staat te stellen deze voor u persoonlijke informatie te gebruiken, verleent u ons uitdrukkelijk, door gebruik te maken van de diensten van Localimus, een niet-exclusieve licentie, zonder beperking van tijd of gebied, onherroepelijk, gratis en overdraagbaar aan derden, om de auteursrechten, handelsmerkrechten, rechten van openbaarmaking en databaserechten die u bezit met betrekking tot dergelijke informatie uit te oefenen, voor gebruik in alle bestaande of toekomstige media, zodat we onze diensten aan u kunnen aanbieden. U doet ook afstand van alle morele rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt, voor zover de wet dat toestaat.

Om interactie tussen alle leden mogelijk te maken, geeft ons systeem beperkte toegang tot de contactgegevens van andere gebruikers. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, gaat u akkoord met het gebruik van de persoonlijke informatie van andere gebruikers die u via de site of via een mededeling of een transactie wordt verstrekt, uitsluitend voor :

1. een mededeling te doen met het oog op het aangaan van een transactie die geen ongevraagde commerciële boodschap inhoudt, maar alleen betrekking heeft op een bestaande transactie ;

2. de diensten aangeboden door derde partijen via Localimus (inbeslagneming, verzekering, mail en vorderingen bij fraude) ;

3. elk ander gebruik dat de betrokken gebruiker uitdrukkelijk heeft toegestaan na een oprechte en getrouwe uitleg van het doel ervan.

Bovendien gebruiken we uw gegevens in overeenstemming met alle wetten en reglementen van toepassing, met inbegrip van de privacywet. U kan altijd vragen om te worden verwijderd uit onze database en op eenvoudig verzoek de informatie raadplegen die wij over u bijhouden, via een aangetekend schrijven naar ons hoofdkantoor.

Bovendien wordt ons uitdrukkelijk toegestaan om persoonlijke gegevens te gebruiken om te kunnen voldoen aan deze wettelijke vereisten, onze regels te handhave, te reageren op een vordering gebaseerd onder meer op het feit dat een aanbieding of andere inhoud de rechten van derden schendt en om deze rechten, het eigendom en de veiligheid van derden te vrijwaren.

Localimus en andere gebruikers staan geen spam of andere ongevraagde commerciële berichten toe. Daarom mag u, niettegenstaande het bovenstaande, geen lid of gebruiker toevoegen aan uw mailinglijsten (e-mail of gewone post) zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en zonder duidelijke kennisgeving, zelfs niet als dat lid of gebruiker een product van u heeft gekocht. U kan spam melden aan onze Customer service.

Relaties tussen de partijen


De auteurs van Localimus en de gebruikers of leden zijn onafhankelijke partijen, waarbij elk handelt in zijn eigen naam en voor eigen rekening. Deze gebruiksvoorwaarden creëren dus geen enkele relatie van ondergeschiktheid, agentschap, mandaat, joint venture, gemeenschappelijke onderneming, relatie werkgever-werknemer of franchisegever tussen de auteurs van Localimus enerzijds en de gebruiker of het lid anderzijds.Toepasselijk recht en jurisdictie


Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel te Bergen.

In het geval dat een of meer artikelen in de Gebruiksvoorwaarden door een rechterlijke uitspraak als onwettig, onafdwingbaar of niet toepasbaar worden beschouwd, blijven de overige artikelen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. Verschillende bepalingen Localimus bevat links naar andere websites en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere sites.

Wanneer het lid of de gebruiker van de website op een link naar een andere website klikt, is het lid of de gebruiker verplicht het privacybeleid van die site te lezen.

Localimus is niet verantwoordelijk voor de interactie tussen de leden. De leden van de site kunnen particulieren of professionals zijn.

De titels van de verschillende artikelen van de gebruiksvoorwaarden zijn louter indicatief zonder noodzakelijkerwijs hun inhoud vast te stellen. U stemt ermee in dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en alle documenten die daarin bij verwijzing opgenomen zijn, vrij en volledig rechtsgeldig door Localimus kunnen worden overgedragen aan een derde partij in geval van fusie, overname of andere gebeurtenis . In elk geval verklaart u zich door het gebruik van de website ermee akkoord om te voldoen aan alle nationale, Europese en internationale wetgeving van toepassing over het gebruik van onze diensten en uw activiteiten op de site. Bovendien erkent u en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van onze diensten tot een kwalificatie van handelaar in de zin van de wet kan leiden. Als handelaar bent u onderworpen aan specifieke verplichtingen, zoals de inschrijving in het handelsregister, het houden van een boekhouding overeenkomstig de toepasselijke regels, de betaling van btw en andere taksen en belastingen die van toepassing zijn, alsmede aan de bepalingen van de wet in geval van insolventie. Bovendien moet u als handelaar, of meer in het algemeen als u de website als professionele verkoper gebruikt, voldoen aan de voorschriften voor facturering en in het algemeen alle reglementeringen van het consumentenrecht naleven.

Van deze gebruiksvoorwaarden mag niet worden afgeweken, behalve schriftelijk en bij ondertekening van een nieuw contract door u en Localimus. Elke kennisgeving aan u wordt per e-mail verstuurd naar het adres dat u bij uw registratie aan Localimus hebt opgegeven. Mededelingen worden geacht door u te zijn ontvangen 24 uur na verzending van de e-mail, tenzij wij bericht ontvangen dat het e-mailadres niet correct is. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden Localimus kan te allen tijde besluiten deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht zodra de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd. Localimus is echter verplicht om elke gebruiker per e-mail op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen voordat ze plaatsvinden.

Wij gebruiken cookies voor een vlottere gebruikservaring. U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens aanpassen en verwijderen. U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens aanpassen en verwijderen. Meer informatie

OK